clanok - MsO SRZ SENICA

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

MsO
KOMENTÁR ZASLANÝ SRZ RADA ŽILINA K PRIVLASTŇOVANIU SI ÚLOVKOV §14 ODS. 2 PÍSM. A) VYHLÁŠKY Č. 381/2018 Z. Z.
MNOŽSTVO ÚLOVKOV A ICH EVIDENCIA

1. Aký počet pstruha dúhového, sivoňa potočného, podustvy severnej, nosáľa sťahovavého (každý druh zvlášť) si môže rybár privlastniť, ak si v rovnaký deň neprivlastnil žiadnu inú rybu?
Pokiaľ vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 381/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) ustanovila, že k úlovkom rýb uvedeným v prvej časti § 14 ods. 2 písm. a) je možné privlastniť si taký počet pstruha dúhového, sivoňa potočného, podustvy severnej alebo nosáľa sťahovavého, aby celkový počet privlastnených rýb neprekročil počet štyri kusy a celková hmotnosť nepresiahla 5 kg, vyjadroval sa tým úmysel nestanoviť pre menovanú skupinu 4 druhov rýb „prísnejšiu“ kvótu vyjadrenú v počte jedného, resp. dvoch úlovkov na deň. Stanovená kvóta uvedená v § 14 ods. 2 písm. a) kombinuje ukazovateľ spočívajúci v počte ulovených rýb s hmotnostným
ukazovateľom.
Ak by sme ustanovenie vykladali izolovane spôsobom, ktorý sa zakladá výlučne na gramatickej interpretácií, teda že vyššie uvedené štyri druhy rýb je možné loviť iba doplnkovo – t. j. iba vtedy, ak si loviaci predtým privlastní aspoň minimálnu kvótu pre konkrétny druh ryby stanovenú vo vete pred bodkočiarkou – strácala by právna úprava akúkoľvek logiku, spôsobujúc neopodstatnenú reguláciu. Správny výklad § 14 ods. 2 písm. a) vyhlášky, ktorý zohľadňuje jeho predmet a účel, by teda mal byť taký, že kategóriu rýb uvedenú za bodkočiarkou možno loviť aj samostatne, pričom tieto ryby si možno privlastniť v počte maximálne štyri kusy a zároveň množstvo takto privlastnených rýb nesmie presiahnuť stanovený hmotnostný limit 5 kg (osobitné pravidlá pre aplikovanie hmotnostného limitu na úlovky ustanovuje § 14 ods. 5 a 6 vyhlášky). Ak si loviaci v daný deň privlastní povolený počet úlovkov z kategórie rýb uvedených pred bodkočiarkou, povolené množstvo (počet a hmotnosť) privlastnených rýb uvedených za bodkočiarkou sa o takýto úlovok poníži.

2. Je možné kombinovať privlastnenie si „ušľachtilých“ druhov rýb medzi sebou? Napríklad kapor + šťuka, kapor + zubáč... atď.?
Kombinácia druhov rýb, ktoré sa v § 14 ods. 2 písm. a) vyhlášky uvádzajú v časti vety pred bodkočiarkou, možná je, aj keď sa tak z použitej slovnej formulácie explicitne nejaví. Kombinovať privlastnenie jednotlivých druhov z uvedenej skupiny rýb sa však musí riadiť princípom maximál-neho početného úlovku pre jedného loviaceho na jeden deň tak, ako je stanovený v prvej a dru-
hej časti vety § 14 ods. 2 písm. a). Ak si teda loviaci privlastní napr. jeden kus jesetera sibírskeho alebo iný druh ryby, pre ktorý sa určuje početný limit najviac na jeden kus na deň, v daný deň môže svoj úlovok rozšíriť o maximálne tri kusy (výhradne) z kategórie rýb uvedených za bodkočiarkou, nie však v takom množstve, ktoré presahuje hmotnostný limit 5 kg. Ak si loviaci v daný deň privlastní napr. jeden kus úhora európskeho, má možnosť privlastniť si ešte jeden kus úlovku z kategórie druhov, u ktorých sa pre jeden deň stanovuje početný limit najviac dva kusy (teda napr. kapor rybničný alebo šťuka severná), resp. tieto úlovky ešte doplniť aj o niektoré druhy uvedené v časti vety za bodkočiarkou pri dodržaní ustanovených početných a hmotnostných limitov. Treba dodať, že takýto výklad zohľadňuje záujem štátu na zachovaní zostatku regulova-
ných druhov rýb pre daný rybársky revír, pričom však nevytvára neopodstatnené faktické prekážky pre výkon rybárskej činnosti.

3. Je možné po privlastnení si napríklad dvoch kaprov pokračovať v love a privlastniť si napríklad ďalšie dva kusy pstruhy dúhového? Alebo ulovením povoleného počtu ušľachtilých rýb končí lov?
Kvóty stanovené v § 14 ods. 2 písm. a) sa v zmysle úvodnej vety ustanovenia určujú na jeden deň lovu, bez ohľadu na počet rybárskych revírov, v ktorých loviaci v daný deň uskutočňuje lov rýb. Ak si teda loviaci privlastní v daný deň – ako spomínate – dva kusy kapra rybničného (môže ísť aj o iný druh ryby, pre ktorý sa v § 14 ods. 2 písm. a) vo vete pred bodkočiarkou určuje početná kvóta, a to v povolenom množstve úlovkov), v love môže pokračovať a privlastniť si ďalšie ryby z kategórie druhov uvedených za bodkočiarkou daného ustanovenia, pri dodržaní celkového početného a hmotnostného limitu pre daný deň.
Pre úplnosť uvádzame, že hmotnostná kvóta 5 kg stanovená pre úlovky podľa § 14 ods. 2 písm. b) vyhlášky na jeden deň lovu sa uplatňuje pre všetky „ostatné“ druhy rýb, teda také druhy rýb, pre ktoré vyhláška neustanovuje prísnejšiu právnu úpravu v § 14 ods. 2 písm. a).

V nadväznosti na vyššie uvedené uvádzame aj niekoľko príkladných kombinácií jednotlivých druhov rýb v maximálnom počte 4 ks, ktoré si loviaci v rámci povolenia vydaného príslušným užívateľom môže počas jedného dňa lovu, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, ponechať a po privlastnení ktorých sa denný lov končí, t. j. loviaci po privlastnení si povoleného počtu rýb nemôže v love pokračovať ani spôsobom „chyť a pusť“:
- 1 ks jesetera malého a 3 ks pstruha dúhového
- 1 ks jesetera sibírskeho, 1 ks pstruha dúhového, 1 ks sivoňa potočného a 1 ks podustvy severnej
- 1 ks nosáľa sťahovavého, 2 ks podustvy severnej a 1 ks sumca veľkého
- 1 ks kapra rybničného, 1 ks zubáča veľkoústeho a 2 ks pstruha dúhového
- 2 ks šťuky severnej a 2 ks nosáľa sťahovavého
- 2 ks pstruha potočného a 2 ks pstruha dúhového
- 1 ks pstruha potočného, 1 ks lipňa tymiánového, 1 ks sivoňa potočného a 1 ks podustvy severnej

Zakázané kombinácie privlastnenia si jednotlivých druhov rýb (príklady):
- 1 ks jesetera malého, 1 ks úhora európskeho a 2 ks pstruha potočného
- 1 ks kapra rybničného, 1 ks šťuky severnej, 1 ks zubáča veľkoústeho a 1 ks nosáľa sťahovavého
- 2 ks kapra rybničného a 1ks jesetera sibírskeho
- 1 ks sumca veľkého a 1 ks kapra rybničného
- 2 ks mreny severnej, 1 ks úhora európskeho
- 2 ks pstruha potočného a 2 ks lipňa tymiánového
- 1 ks pstruha potočného, 1ks lipňa tymiánového, 1ks pstruha jazerného a 1 ks pstruha dúhového

Denný lov musí loviaci ukončiť aj prípade, že si neprivlastnil maximálny počet 4 kusov rýb alebo jeho úlovok nepresiahol 5 kg, ale prvou, druhou alebo treťou privlastnenou rybou dosiahol maximálny počet stanovených druhov rýb určený užívateľom, ktoré si je možné privlastniť na jedno povolenie (§ 14 ods. 7). Maximálny počet 4 kusov rýb si nie je možné privlastniť, ak prvou, druhou alebo treťou privlastnenou rybou úlovok presiahne 5 kg a v takom prípade pri vlastnením si takejto ryby denný lov končí, pričom nezáleží na tom, v akom poradí sú jednotlivé druhy rýb privlastňované. V prípade, že prvá privlastnená ryba presahuje hmotnosť 5 kg, obmedzuje sa denný úlovok len na tento jeden kus (§ 14 ods. 6); ak druhou, treťou alebo až štvrtou privlastnenou rybou dôjde k presiahnutiu celkového úlovku (max. 5 kg) o akúkoľvek hmotnosť, loviaci si môže okrem predchádzajúcich privlastnených rýb privlastniť aj tento kus ryby (§ 14 ods. 5).
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky